سه شنبه, 19 آذر 1398

آیین نامه کتابخانه ها

آيين نامه استفاده از كتابخانه هاي مساجد

اين آيين نامه براي ارائه خدمات كتابخانه اي(اعم ازكتاب،جزوه،منابع ديداري و...)در همه ي سطوح كتابخانه هاي مساجد كه در ضوابط درجه بندي پيش بيني شده اند تهيه شده و لازم الاجرا مي باشد اين مقررات براي همه كتابخانه هاي مساجد يكسان است.
تنها مفادي كه تعيين شرايط و روش اجراي آنها بر عهده مسئول كتابخانه است مي تواند متغير باشد.

فصل اول:كتابخانه مسجد
ماده1) كتابخانه مسجد نهادي اجتماعي- مذهبي است كه زير نظر مستقيم مسئول كتابخانه و با نظر دبيرخانه كانونها فرهنگي و هنري امور مساجد خراسان رضوي اداره مي شود وسياست هاي كلان، بلند مدت و كوتاه مدت كتابخانه اي از طرف اين دبير خانه و ستاد عالي ابلاغ خواهد شد.
ماده2) كتابخانه هاي مساجد براساس ضوابط دسته بندي كه از طرف دبير خانه ستاد عالي هماهنگي ونظارت بر كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد تعيين مي شود سطح بندي مي شود و همه كتابخانه ها بايد بندها و مفاد مربوط را اجرا نمايند.

فصل دوم:مراجعان
ماده3) همه اقشار جامعه اعم از زن و مرد از گروه هاي سني مي تواند با پذيرش و رعايت قوانين كتابخانه از انواع منابع اطلاعاتي كتابخانه هاي مساجد بهره گيرند.

فصل سوم :مقررات و شرايط عضويت
ماده4) عموم مردم با پذيرش شرايط ذيل مي توانند به عضويت كتابخانه هاي مساجد در آيند.
1.تكميل برگ در خواست عضويت
2.پرداخت حق عضويت سالانه
3.ارائه شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر
4.ارائه دو قطعه عكس
5.يك برگ فتوكپي شناسنامه
ماده5) همه كتابخانه هاي مساجد بايد براي آگاهي بيشتر مراجعان،مقررات و شرايط عضويت كتابخانه را در جايي مناسب نصب نمايند.

فصل چهارم:مقررات و شرايط امانت
ماده6) كتابخانه ها مي توانند حداكثر دو جلد يا ساير منابع و مواد كتابخانه اي را براي مطالعه هر عضو در خارج از كتابخانه و به مدت 2 هفته به امانت دهند ضمنا استفاده از كتابها و ساير منابع در سالن مطالعه كتابخانه بلا مانع است.
تبصره1) امانت بيشتر ازدوجلد كتاب ومنابع ديگر منوط به نظر مسئول كتابخانه است.
تبصره2) كتاب امانت داده شده حداكثر دو بار متوالي قابل تمايل تمديد است.
ماده7) مسئول كتابخانه مي تواند براي رفع نيازهاي مطالعاتي افراد غير عضو به آنها اجازه دهند تا به صورت موقت در محل كتابخانه از منابع استفاده نمايند.
ماده8) اگر عضو در پايان مهلت مقرر كتاب اماني را به كتابخانه عودت ندهد براي هر روز تاخير، مبلغي بعنوان جريمه دير كرد از وي اخذ خواهد شد.
تبصره3) مبلغ ديركرد ازسوي مديرت كانون يا مسئول كتابخانه تعيين مي شود.
ماده9) در صورت مفقود يا خدشه دار شدن كتاب و ساير منابع عضو بايد عين آن را تهيه كرده يا بهاي آن را به قيمت روز بپردازد.
ماده10) وجوه دريافتي از حق عضويت، جريمه دير كرد و سايركمك هاي نقدي بنا به پيشنهاد مسئول كتابخانه و موافقت هيات امناء صرف امور مربوط به كتابخانه خواهد شد.
ماده11) استفاده از كتاب ها و منابع زير فقط در كتابخانه مجازبوده و امانت داده نمي شود.
1.كتابهاي مرجع (دايره المعارف- واژه نامه ها – اطلس ها)
2.كتابهاي خطي
3.كتابهاي وقفي
4.كتاب هاي نفيس
5.نشريات ادواري(روزنامه و مجلات)
ماده12) خارج كردن هر نوع كتاب و منابع از كتابخانه مسجد بدون اجاره مسئول كتابخانه موجب لغو كارت عضويت و محروميت در استفاده از كتابخانه به مدت يكسال خواهد شد.

اين آئين نامه در12ماده و 3تبصره به تصويب رسيد و از مورخ 11/5/86 در تمام كتابخانه هاي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد لازم الاجرا مي باشد.

سامانه جامع آمار و اطلاعات

مسابقات قرآنی مدهامتان