سه شنبه, 19 آذر 1398

آیین نامه کانون های تخصصی

ردیفگردش کارمتصدی انجام کار (اقدام)
1 الف) پس از مطالعه شیوه نامه و آگاهی از اهداف، ضوابط، دستورالعمل و وظایف کانون تخصصی درخواست کتبی مدیرمسئول کانون به مسئول دبیرخانه استان برای تشکیل کانون تخصصی با تأیید امام جماعت و رئیس هیئت امنا مسجد در یکی از موضوع های تخصصی کانون
ب) معرفی یک نفر حایز شرایط موضوع تخصصی ذیربط از بین اعضای کانون به عنوان مدیر فعالیت تخصصی جهت پیگیری امور مربوط به کانون تخصصی با مشخصات کامل به دبیرخانه استان (تکمیل نمون برگ درخواست کانون تخصصی- نمون برگ شماره 1)
2 بازدید از کانون متقاضی تخصصی شدن و بررسی شرایط و تکمیل نمون برگ مربوط به موضوع تخصصی مورد درخواست (نمون برگ های شماره 5 تا 20) دبیرخانه استان
3 در صورت احراز اولیه شرایط عمومی و اختصاصی  
4 توجیه، تشریح و تبیین اهداف، وظایف، برنامه ها و انتظارات از کانون تخصصی  
5 درخواست ارایه طرح و برنامه به کانون مطابق فرمت مربوطه (نمون برگ شماره 21)  
6 ارائه برنامه و فعالیت به دبیرخانه استان مطابق نمون برگ شماره 21 کانون
7 در صورت تأیید و احراز شرایط لازم تخصصی دبیرخانه استان
8 ارسال مدارک و مستندات زیر به دفتر کانونهای تخصصی جهت صدور مجوز  
الف- مشخصات و مستندات کامل کانون متقاضی تخصصی شدن و مدیر فعالیت تخصصی
ب- نمون برگ های تکمیل شده بازدید از کانون (نمون برگ های شماره 5 تا 20)
ج- طرحهای ارایه شده از سوی کانون (مطابق نمون برگ شماره 21)
د- نسخه دوم نمون برگ شماره 1
9 احراز و ارزیابی شرایط و برنامه های کانون دفتر کانون تخصصی
10 در صورت احراز شرایط و تأیید نهایی  
11 الف) اعلام موافقت به تفکیک کانون به استان (صدور مجوز تشکیل کانون تخصصی)  
ب) اعلام عناوین طرح های تأیید شده جهت اجرا توسط کانون
12 انعقاد تفاهمنامه تأسیس با درج عناوین برنامه ها و فعالیت های مصوب کانون در سه نسخه و صدور پروانه فعالیت یکساله (مطابق نمون برگ 3) کانون
13 صدور حکم مسئولیت (مطابق نمون برگ شماره 4) برای مدیر فعالیت تخصصی کانون
14 ارسال یک نسخه از تفاهمنامه منعقد شده به همراه نسخه سوم پروانه فعالیت و حکم مسئولیت صادر شده به دفتر کانون های تخصصی دبیرخانه استان
15 اعلام نیاز کانون برای خرید تجهیزات سرمایه ای جهت اجرای برنامه های تأیید شده و در راستای موضوع تخصصی کانون و ارایه لیست تجهیزات بر اساس اولویت به دبیرخانه استان کانون
16 تخصیص اعتبار تجهیز کانون و 50 درصد اعتبار برنامه ای به دبیرخانه استان پس از وصول تفاهمنامه، پروانه فعالیت و حکم مسئولیت در دفتر کانونهای تخصصی دفتر کانونهای تخصصی
17 بررسی لیست تجهیزات سرمایه ای اعلام شده و تأیید تجهیزات مورد نیاز کانونها ی تخصصی دبیرخانه استان
18 واریز اعتبار تجهیز و 50 درصد اعتبار برنامه ای به حساب کانون دبیرخانه استان
19 خریداری تجهیزات تأیید شده با نظارت دبیرخانه استان و ارایه صورت هزینه ها به دبیرخانه استان کانون
20 ارسال لیست تجهیزات خریداری شده به دفتر کانون های تخصصی و معاونت مالی اداری جهت اخذ برچسب اموال دبیرخانه استان
21 بازدید از کانون تخصصی به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد کانون دبیرخانه استان
22 ارایه گزارش مستند و مکتوب عملکرد کانون (گزارش 4 ماهه) به دبیرخانه استان کانون
23 ارسال گزارش عملکرد کانون (گزارش 4 ماهه) به دفتر کانونهای تخصصی دبیرخانه استان
24 "در صورت تأیید عملکرد کانون؛ پرداخت 50 درصد دوم اعتبار برنامه ای به حساب دبیرخانه استان" دفتر کانون های تخصصی
25 واریز اعتبار برنامه ای به حساب کانون دبیرخانه استان
26 بازدید و ارزیابی عملکرد کانون تخصصی دبیرخانه استان
27 ارسال گزارش عملکرد یکساله کانون تخصصی به دفتر کانونهای تخصصی و اعلام نظر در خصوص ادامه فعالیت کانون تخصصی دبیرخانه استان
28 بررسی و ارزیابی عملکرد کانون تخصصی دفتر کانون های تخصصی
با لحاظ اعلام نظر دبیرخانه استان و ارزشیابی صورت گرفته
الف- در صورت قابل قبول بودن عملکرد کانون
29 تمدید یکساله مجوز دفتر کانونهای تخصصی
ب- در صورت غیر قابل قبول بودن عملکرد کانون
30 لغو مجوز دفتر کانونهای تخصصی

سامانه جامع آمار و اطلاعات

مسابقات قرآنی مدهامتان