یکشنبه, 06 اسفند 1396

توجه :

حداکثر سقف ریالی برای هر کانون به میزان 30 درصد گرانترین کالای قید شده در لیست قابل محاسبه خواهد بود .