سه شنبه, 19 آذر 1398

کاربرگ ها و اساسنامه

خلاصه اهداف و موضوعات فعاليت كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد ( ماده 8 اساسنامه ) و كاربرگ 5

1-برنامه ريزي، ايجاد و راه اندازي كلاسهاي آموزشي در زمينه هاي مختلف : عقيدتي ،ديني ، علمي ، سياسي ، فرهنگي ، هنري و فني از جمله كلاسهاي آموزش قرآن ، احكام اصول عقايد ، معارف اسلامي ، تبيين مسايل سياسي ، كلاسهاي آموزش زبان عربي ، انگليسي كمك درسي ، آموزش رايانه ، حسابداري ، دفترداري ، كلاسهاي هنري ، خطاطي ، طراحي ، تئاتر ، سرود ، هنرهاي تجسمي ، عكاسي ،فيلمسازي ،خياطي ، گلدوزي ، آموزشهاي بهداشتي و بهداشت خانواده و نظاير آن و ساير هنرهاي دستي .
2-تهيه ، ترجمه و گردآوري ، نگارش ،چاپ ، انتشار و توزيع جزوات و كتب مجاز داخلي و خارجي در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري و علمي آموزشي و غيره در مقاطع مختلف سني و تحصيلي با رعايت مقررات آموزش و پرورش كشور و انجام امور خدمات وابسته به نشر و خدمات فرهنگي مرتبط با فعالتيهاي مذكور و تهيه و توزيع كالاهاي فرهنگي و ايجاد و توسعه كتابخانه و خدمات كتابداري و برگزاري نمايشگاه كتاب و كتاب فروشي و ساير امور و خدمات مناسب با آن .
3-استفاده از وسايل سمعي و بصري و تكنولوژي پيشرفته در جهت پيشبرد امور آموزش از قبيل : تهيه و تكثير نوار كاست ،فيلم ، ضبط ،ويدئو ،ايجاد مراكز نمايش فيلم و خانه هاي نور و نوارخانه و ساير امور و خدمات جانبي و وابسته به فعاليتهاي سمعي و بصري با رعايت موازين شرعي و ضوابط قانوني و ساير موارد و كالاهاي فرهنگي مجاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذيربط.
4-تهيه و تنظيم و برنامه ريزي اردوهاي زيارتي ،سياحتي ، ورزشي ،و راه اندازي اكيپ هاي كوهنوردي و تنظيم برنامه هاي بازديد از مراكز مختلف درماني آموزشي هنري ، علمي و فرهنگي و آشنايي با محيط هاي علمي تخصصي و آموزشي تنظيم برنامه هاي عمومي و بازديد از بيمارستانها ،مراكز نگهداري از معلولين و رسيدگي به وضع محرومين و ساير خدمات و فعاليتهاي مشابه.

 

دستور العمل نحوه تكميل كاربرگهاي پنجگانه واساسنامه كانون فرهنگي و هنري مسجد

قبل از تكميل كاربرگهای پنجگانه و اساسنامه به نكات ذيل توجه نمائید.

كاربرگ شماره 1 ( ارزشيابي وضعيت فرهنگي مسجد )
الف ) جدول قسمت اول توسط اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ( جهت كانونهاي شهرستاني ) رئيس اداره ، مسئول فرهنگي و رابط شهرستان تکمیل گردد.
ب) جدول قسمت وسط توسط 3 نفر از افراد با سابقه فرهنگي در مسجد تكميل و امضاء گردد.
ج) جدول قسمت پايين توسط رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان به عنوان(ارزشیاب اول)- رابط کانون های مساجدشهرستان به عنوان(ارزشیاب دوم)- مسئول ارزشیابی وساماندهی وامورشهرستان های دبیرخانه استان به عنوان(ارزشیاب سوم) ومسئول دبيرخانه استان تاییدوتكميل خواهد شد.
د) كاربرگ بایستی داراي شماره و تاريخ ارائه گردد.

كاربرگ شماره 2( مشخصات هيأت امناي مسجد )
الف )مشخصات کامل رئیس واعضای هيأت امنای مسجد كه داراي احكام مسئوليت از طرف اداره اوقاف وامورخیریه ومرکزرسیدگی به امورمساجد مي باشند تكميل خواهد شد.
ب) مهر مسجد و امضاي رئيس هيأت امناي مسجد حتما بايد بر روي اين كاربرگ باشد.
ج) كاربرگ بايستي داراي شماره و تاريخ باشد .
د) فتوكپي احكام مسئوليت هيأت امناي مسجدبه پیوست مدارک ارسال شود.

كاربرگ شماره 3 ( مشخصات امام جماعت )
الف) مشخصات دقیق وکامل امام جماعت محترم مسجد كه از مرجعي رسمي به عنوان امام جماعت منصوب گرديده بایدتکمیل گردد.
ب) چنانچه امام جماعت ازطرف نها د خاصی مانند: سازمان تبليغات اسلامی،،مرکزرسیدگی به امورمساجد، حوزه علمیه و... معرفي شده بايستي در قسمت نهاد اعزام كننده توسط آن نهاد تأييد گردد.
ج) قسمت تأييددوتن از مجتهدين نيازي به تكميل نمي باشد.
د) قسمت انتهايي كاربرگ توسط رئيس هيأت امناي مسجد تكميل وامضاء و ممهوربه مهر مسجد شود.
ه) كاربرگ بايستي دارای شماره و تاريخ باشد.

كاربرگ شماره4 ( تقاضانامه امام جماعت و رئيس هيأت امناء )
الف )پنج نفرازافرادمعرفی شده درقسمت پائین کاربرگ بایستی توسط امام جماعت و رئيس هيأت امنای مسجدتایید و تكميل سپس امضاء و ممهوربه مهر مسجد گردد.
ب) ویژگی این پنج نفر از افرادی که به عنوان اعضای هيأت امنای كانون معرفي می گردند بايستي داراي شرايط خاص مانند : متأهل ، حداقل 25 سال سن ، داراي تحصيلات فوق ديپلم به بالا ، تعهداخلاقی مبنی برفعالیت 2سال درکانون مسجد ، امام جماعت یانماینده ایشان ، یک نفرازاعضای هیات امنای مسجدبه انتخاب ومعرفی امام جماعت ، مسئول بسیج مسجدودرصورت فقدان بسیج یک نفربسیجی بامعرفی ازپایگاه مقاومت بسیج منطقه ، ودونفرازافرادذیصلاح درمسائل فرهنگی وهنری به انتخاب امام جماعت مسجد باشند.
ج) كاربرگ بايستي داراي شماره و تاريخ باشد.

كاربرگ شماره 5 ( صورتجلسه ساماندهي كانون و كتابخانه )
الف) تاريخ برگزاري جلسه مشترک امام جماعت ، رئیس هیات امنای مسجد وتمامی اعضای معرفی شده درکاربرگ 4 در قسمت بالايي كاربرگ 5 درج گردد.
ب) اعلام 5 نام پيشنهادي براي كانون كه اسامي پیشنهادی در دبيرخانه استان مورد ارزيابي و چنانچه با نام هاي ثبت شده تشابهي نداشته باشد موردتاییدقرارخواهدگرفت.
ج) در قسمت خلاصه اهداف و موضوعات فعاليت بايستي موارد مورد نظر از برگه پيوست مشخص و بصورت مشروح نوشته شود.
د) درج مشخصات کامل ودقیق مدير و رابط كانون كه براي مدت 2 سال از بين اعضای هيأت امنای کانون از افراد علاقمند، دلسوز، باانگیزه، باتجربه ومتخصص فرهنگي انتخاب شده اند . مدير و رابط كانون بايستي داراي 25 سال سن و متاهل و داراي تحصيلات فوق ديپلم به بالا باشند . در قسمت جدول پايين كاربرگ 5 مشخصات امام جماعت ، رئيس هيأت امناي مسجد و 5 نفر معرفي شده در كاربرگ 4 ( هيأت امناي كانون )مکتوب خواهد شد.
و) كاربرگ بایستی دارای شماره و تاريخ باشد ..

نحوه تكميل اساسنامه کانون فرهنگی وهنری مسجد :
1- اساسنامه ارائه شده بايستي توسط افراد معرفي شده در كاربرگ 4 ( هيأت امناي كانون )درذیل تمامی صفحات بطور كامل تكميل وامضاء گردد.
2- درصفحه انتهایی اساسنامه مهرمسجد ممهورگردد.
3- درماده 8اساسنامه کانون می بایست موضوع فعالیت ازبرگه پیوست(خلاصه اهداف وموضوعات فعالیت کانونها) انتخاب ومکتوب شود.

تذکرات مهم :
1- اصل كليه كاربرگ هاواساسنامه در یک نسخه جهت تکمیل، تحويل مي گردد و بايستي موارد فوق درآن رعایت شودوچنانچه هریک ازمدارک ناقص ویاکاربرگ هاغیرازدستورالعمل مربوطه اقدام شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهدشد.
2- مدارك شناسايي تمامي افراد معرفي شده در كاربرگ 5 شامل : 3 قطعه عكس 4*3 ، فتوكپي شناسنامه از تمامي صفحات ، فتوكپي كارت پايان خدمت ، فتوكپي مدرك تحصيلي ، فتوكپي كارت ملي به دبيرخانه استان بایستی ارائه گردد.
3- اصل فرم درخواست صدورمجوزتاسیس کانون فرهنگی وهنری مسجد متقاضی(باامضای امام جماعت وهیات امنای مسجدومهرمسجد) همراه بامدارک می بایست ارسال شود.
4- اصل فرم بازدید وکارشناسی ازمسجدهمراه بامدارک می بایست ارسال شود.

در پایان يادآوري مي گردد در نحوه تكميل کاربرگ ها دقت لازم و كافي صورت گیرد زیرا دبیرخانه استان از ارائه کاربرگ مجدد معذور می باشد.

سامانه جامع آمار و اطلاعات

مسابقات قرآنی مدهامتان